VALİ ERİN CEYLANPINAR’I ZİYARET ETTİ

Şan­lı­ur­fa Va­li­si Ab­dul­lah ERİN, Hü­kü­met Ko­na­ğı önün­de Kay­ma­kam Meh­met KEKLİK ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı. Kay­ma­ka­mı­mız­dan ilçe bri­fin­gi alan Vali ERİN, il­çe­mi­zin so­run­la­rı­nı din­le­ye­rek so­run­la­rın çö­zü­mü için il­gi­li bi­rim­le­re ta­li­mat­la­rı­nı verdi.
Bu haber 2019-03-28 16:04:32 eklenmiş ve 339 kez görüntülenmiştir.

Vali ERİN'in baş­kan­lı­ğın­da 15 Tem­muz De­mok­ra­si Şe­hit­le­ri Kon­fe­rans Sa­lo­nun­da mer­kez ve kır­sal ma­hal­le muh­tar­la­rı ile ko­or­di­nas­yon top­lan­tı­sı ya­pıl­dı.

Top­lan­tı­da söz alan muh­tar­lar, ma­hal­le­le­riy­le il­gi­li talep ve öne­ri­le­ri­ni dile ge­tir­di­ler. Kurum mü­dür­le­rin­den de bil­gi­ler alan Vali, so­run­la­rın mev­zu­at çer­çe­ve­sin­de çö­zü­me ka­vuş­tu­rul­ma­sı yö­nün­de ge­rek­li ça­lış­ma­la­rın ya­pı­la­ca­ğı­nı ve bu top­lan­tı­la­rın belli ara­lık­lar­la tek­rar­la­na­ca­ğı­nı be­lir­te­rek ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı ya­kın­dan takip edi­le­ce­ği­ni söy­le­di.

Ay­rı­ca Cey­lan­pı­nar'ın ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne buca escort ke­sin­ti­siz muh­tar­lık gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­ti­ren Ensar Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Halef DOĞAN’a hiz­met­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür bel­ge­si ve­ril­di. Top­lan­tı Kay­ma­kam­lık ta­ra­fın­dan ve­ri­len yemek ile devam etti.

Muh­tar top­lan­tı­sı­na mü­te­akip ilçe es­naf­la­rı­nı zi­ya­ret eden ve va­tan­daş­lar­la bir araya gelen Vali ERİN, va­tan­daş­la­rı­mı­zın istek talep ve so­run­la­rı­nı din­le­ye­rek, bu ko­nu­lar­la il­gi­li ça­lış­ma ya­pı­la­ca­ğı­nı bil­dir­di. Va­li­nin esnaf ve va­tan­daş­lar­la bir araya gel­me­si il­çe­de mem­nu­ni­yet­le kar­şı­lan­dı.

Esnaf zi­ya­re­tin­den sonra in­şa­atı devam eden 150 ya­tak­lı Cey­lan­pı­nar Dev­let Has­ta­ne­si in­şa­atın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Vali Ab­dul­lah ERİN, has­ta­ne in­şa­atı in­ce­le­me­si­nin ar­dın­dan il­çe­den ay­rıl­dı.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer YEREL haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Anket
Sizce Ceylanpınar'ın en büyük sorunu nedir ?
HEPSİ
SOSYAL ALANLARIN EKSİKLİĞİ
MESLEK YÜKSEK OKULU
ALT YAPI
YENİ HASTAHANE
TAPU
EĞİTİM
İŞSİZLİK

ceylanpinargazetesi.com
© Copyright 2013 SorBaran. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
facebook/ceylanpinargazetesi           twitter/gazetesi_c              
mail: ceylanpinargazetesi@mynet      tel:0 414 471 40 19
kayseri escort izmir escort çeşme escort bodrum escort xnxx izmir escort Maltepe escort çeşme escort xnxx Porn eryaman escort
izmir escort acıpayam escort babadağ escort baklan escort bekilli escort beyağaç escort bozkurt escort buldan escort çal escort çameli escort çardak escort çivril escort denizli escort güney escort honaz escort kale escort merkezefendi escort pamukkale escort sarayköy escort serinhisar escort tavas escort denizli escort bayan