İHALE İLANI

www.bik.gov.tr BASIN Ş.URFA 335968
Bu haber 2016-05-16 10:30:40 eklenmiş ve 1144 kez görüntülenmiştir.
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ceylanpınar/ŞANLIURFA
 
İ      L     A      N
 
1– İşletmemize 25 Adet Dalgıç Elektromotopomp satın alınacaktır.
2– İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır.
3– İhale 26.05.2016 günü saat 14.00’de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda Merkez İşletmemiz Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4– Teklif mektupları ihale tarihi ve saatine kadar İşletmemiz Genel Evrak servisine elden verilmiş veya bu saatten önce ulaşacak şekilde posta ile gönderilmiş olacaktır. Belirtilen saatten sonra gelen teklif mektupları geçersiz sayılacaktır. Faks ile gönderilen teklif mektupları dikkate alınmayacaktır.
5– Firmalar tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir.
6– İhaleye iştirak eden istekliler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla İhale konusu dalgıç elektromotopompların tamamı için teklif vereceklerdir.
İhale salonuna ihale için geçici teminat yatıranların haricinde kimse alınmayacaktır.
7-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
                               1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
                               2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
                               1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
                               2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ-Kura borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeler,
d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
i) Firma, teklif ettiği ihale konusu malzemeye ait Türk Standartları Enstitüsünden alınan “Türk Standartları Uygunluk Belgesi”nin aslını veya Noterden tasdikli suretini, dış zarf içine koyacaktır. Teklif sahibi imalatçı firma değilse, teklif ettiği malzemenin imalatçısı olan firmanın bu belgesini temin ederek teklifine eklemiş olacaktır. Yabancı pompanın teklif edilmesi halinde, TSE muadili belge teklife eklenmiş olacaktır. Dış zarfın içerisinde bu belgeler çıkmaz ise teklif nazarı itibara alınmaz. Bu belgelerin geçerlik süresi bu ihale tarihinde sona eren belgeler kabul edilmez ve teklif geçersiz sayılır.
 j) Firmalar, teklif ettikleri dalgıç elektromotopompların basınç, debi ve randıman eğrilerini broşür veya kataloglarında işaretleyerek teklif ekinde vereceklerdir.
 k) Firmalar, teklifleriyle birlikte teklif edecekleri dalgıç pompalar  ile ilgili teknik şartnamedeki Cetvel–3 eksiksiz olarak doldurulacak ve teklif ile birlikte verecektir. Aksi halde teklifler geçersiz sayılacaktır. Firmalar Cetvel–3’de verdikleri değerleri garanti etmiş sayılacaktır.
7.2.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
7.2.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler:
İsteklinin;
                a) İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu,
                b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
                c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini, İhale Komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.
                İsteklinin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
j) İhaleye ait şartname Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını İşletmemizden (KDV Dahil) 200,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler.
8– İhaleye ait geçici teminat teklif tutarının % 3’ü nispetinde olacaktır. İhaleye iştirak edecek firmalar geçici teminatlarını ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi İBAN NO: TR 29 0001 0005 8805  9943 785231  veya T.C.Halk Bankası Ceylanpınar Şubesi İBAN NO:TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01no’lu hesaba veya İşletmemiz veznesine yatırabilirler.
9–  İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar-ANKARA) ile İşletmemizde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İşletmemizin 414–471 49 74 (5 Hat) nolu telefonlarından veya 471 43 78–471 52 28 nolu faks yoluyla daha geniş bilgi alabilirler.
10– Bu ihale 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
11– İLAN OLUNUR.
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Anket
Sizce Ceylanpınar'ın en büyük sorunu nedir ?
HEPSİ
SOSYAL ALANLARIN EKSİKLİĞİ
MESLEK YÜKSEK OKULU
ALT YAPI
YENİ HASTAHANE
TAPU
EĞİTİM
İŞSİZLİK
Image and video hosting by TinyPic
ceylanpinargazetesi.com
© Copyright 2013 SorBaran. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
facebook/ceylanpinargazetesi           twitter/gazetesi_c              
mail: ceylanpinargazetesi@mynet      tel:0 414 471 40 19
canlı bahis sex hikaye adana escort bayan gaziantep escort